mobirise crack

Gizlilik İlkeleri

RingPara Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması RingPara Anonim Şirketi (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır. 

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Ring Para ve Vestel Fırsatlar (“Uygulama”) uygulaması vasıtasıyla üyelerimize sunmuş olduğumuz fırsatlar dolayısıyla Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

İşbu Aydınlatma Metni yayımlandığı tarihte geçerli olmaya başlayacak olup, gerekli olması halinde Şirketimiz değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 

 

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileri, meslek bilgileriniz ile Uygulama’yı kullanmakta olduğunuz cihaz bilgileri kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

  • Uygulama kapsamında üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üyelik sonrası bilgi güncelleme veya üyeliğin iptaline ilişkin işlemlerin icrası, 
  • Uygulama kapsamında sunulan cihazınıza gelen aramalarda ve bildirimlerde (Whatsapp, SMS, E-mail) Şirketimiz tarafından sizlere sunulan içeriklere erişim sağlanması ile birlikte Ring Para kazanımlarının sağlanması;
  • Uygulama içerisinde gerçekleştirilen oyunlar ve yarışmalara katılan üyelerin Ring Para kazanımlarının sağlanması;
  • Üyeler tarafından kazanılan Ring Paraların kullanımının sağlanması,
  • Üyelerin meslek veya yaşadıkları şehirlere özel içerik gösteriminin sağlanması; 

 

3) Kişisel Verilerin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir. 

  • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz; 
  • Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza, 
  • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar. 

 

3) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı  

 

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde, 

  • Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. 

 

4) Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda Uygulamalarımız vasıtası Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi işleme şartı doğrultusunda toplanmaktadır. 

 

5) Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Nergis Cad. Göksu Evleri Sit. B271B No:2/1 Beykoz/İstanbul adresine yazılı olarak, ringpara@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@ringpara.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

 

 

RingPara

2018 Tüm hakları
RingPara A.Ş.’de saklıdır.